Tipus de plagues

Puces

28/03/2017

Les puces es crien en la pols, escombraries, escletxes en sòls i parets o catifes. No obstant això, el seu origen rau en llocs aliens a les instal·lacions empresarials, d'oci, centres de salut i llars. Procedeixen d'entorns propers en els quals descansen, freqüenten o recorren aquells animals infestats de puces.

El personal empleat en establiments infestats també sol ser víctimes de les puces, un aspecte més freqüent del que és previsible que les empreses han de tenir en compte. Les hi considera la plaga dels humans, animals domèstics i de vigilància, aus, bestiar boví, caprí i porcí. Per al seu desenvolupament requereixen d'un alt grau d'humitat. És un insecte transmissor de moltes malalties.

Factors que faciliten l'aparició de puces:

  • proximitat a boscos, jardins, descampats, solars abandonats o, camps, és a dir, tots aquells llocs on han estat animals portadors d'aquest paràsit. Per aquesta raó, les empreses, instal·lacions i magatzems ubicats en polígons industrials envoltats d'aquest tipus de terrenys solen tenir més risc que una plaga d'aquest tipus acabi afectant als seus empleats.
  • deficient higiene personal i de les instal·lacions.
  • convivència amb animals no tractats enfront dels diferents paràsits. El control veterinari dels animals propers als humans és capital.

En TRASSA som experts en aquest tipus de plagues. Les tècniques de tractament de desinsectació són per polvorització, nebulització o termonebulització amb insecticides. S'aplica en dues fases de tractament, primer de xoc i una segona aplicació als 15 dies per acabar d'exterminar la zona d'aquests paràsits. Hi pot haver una tercera actuació de caràcter preventiu per mitjà de la col·locació de trampes de monitorització i detecció.

Som experts en el tractament, desinsectació, prevenció, vigilància i control de plagues de puces.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.